Stanovy

Stanovy spolku
RODINNÉ CENTRUM KAŠPÁRKOV z.s.

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Rodinné centrum Kašpárkov, z.s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Žerotínovo náměstí 1, Rosice 665 01

Čl. 2
Statut spolku

Spolek:

 1. je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu,
 2. je právnickou osobou.

Čl. 3
Účel a cíle spolku

Spolek:

 1. povede své členy a jejich rodinné příslušníky i své okolí k vzájemné úctě a toleranci,
 2. bude získávat odborné znalosti o výchově, zdraví a psychologii dětí i dospělých a tyto poznatky dále využívat k výchovné činnosti,
 3. ve své vzdělávací činnosti se zaměří především na rodiny s dětmi,
 4. považuje a bude prosazovat úlohu rodiny při výchově za nezastupitelnou a prvořadou,
 5. chce povzbuzovat obnovení odpovědného občanského postoje u svých členů,
 6. chce podporovat takový společenský vývoj, který utváří podmínky pro zdravý a svobodný život všech členů společnosti.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.3, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. vytváření prostoru pro setkávání a komunikaci rodin, rodičů a jejich dětí, především pak rodičů na rodičovské dovolené,
 2. uspokojování kulturních, vzdělávacích a sportovních potřeb členů a jejich dětí, ale i široké veřejnosti
 3. příprava dětí na pobyt v dětském kolektivu a pozdější povinnou předškolní a školní docházku,
 4. provozování rodinného centra,
 5. pomoc rodičům na rodičovské dovolené s překonáváním sociální izolace,
 6. pomoc rodičům nastupujícím do zaměstnání rozšiřováním vzdělání a dovedností,
 7. hledání nových možností a příležitostí s cílem prospět obci v místě působení sdružení,

8.       spolupráce s jinými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy,

9.       pořádání akcí pro veřejnost

10.   pořádání pobytových akcí pro rodiny s dětmi.

 

Čl. 4
Členství

1.       Členem spolku mohou být svéprávné zletilé fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2.       Členem spolku se stává osoba, která sama nebo se svým dítětem na základě přihlášky navštěvuje pravidelně kroužek, který pořádá Rodinné centrum Kašpárkov, z.s., pokud jej odsouhlasí rada spolku.

3.       O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky rada spolku na svém nejbližším zasedání.

4.       Členství vzniká dnem přijetí uchazeče za člena.

5.       Členství zaniká:

1.       doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě spolku,

2.       nezaplacením členských příspěvků na dané období,

3.       úmrtím člena,

4.       u právnické osoby jejím zrušením,

5.       zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

6.       zánikem spolku.

6.       Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou spolku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze,
 2. volit orgány spolku,
 3. být volen do orgánů spolku,
 4. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a požadovat jejich vyřízení,
 5. aktivně se podílet na plnění cílů spolku na základě svobodného rozhodnutí.

 

Člen má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 3. platit členské příspěvky ve výši stanovené radou spolku,
 4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze,
 2. rada spolku

Čl. 7
Členská schůze

Členská schůze:

 1. je nejvyšším orgánem spolku,
 2. je tvořena všemi členy spolku,
 3. je svolávána radou spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Oznámení je provedeno prostřednictvím vývěsky a e-mailové zprávy,
 4. je svolávána radou spolku vždy, když o to radu písemně požádá nejméně třetina členů spolku,
 5. plní zejména tyto úkoly:
  1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
  2. schvaluje výroční zprávu spolku, roční závěrku hospodaření a rozpočet období,
  3. volí členy rady spolku
  4. rozhoduje o vyloučení člena,
  5. rozhoduje o zrušení spolku,
 6. je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů,
 7. rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku.

Čl. 8
Rada spolku

Rada spolku:

 1. je statutárním orgánem spolku – kterýkoliv člen spolku může samostatně zastupovat spolek navenek a jednat jménem spolku v plném rozsahu,
 2. je nejvyšším orgánem spolku
 3. písemným pověřením opravňuje jednat jménem spolku jakéhokoliv člena spolku,
 4. je výkonným orgánem spolku – za svou činnost odpovídá členské schůzi,
 5. řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze,
 6. je volena členskou schůzí na základě návrhu některého ze členů spolku, funkčním obdobím je 1 rok,
 7. má nejméně 3 členy,
 8. je svolávána pověřeným členem rady nejméně 1 ročně prostřednictvím e-mailové pozvánky,
 9. je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 10. rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 11. přebírá pravomoci členské schůze, jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 1 měsíce nesejde usnášeníschopná členská schůze.

Čl. 9
Zásady hospodaření

1.       Spolek hospodaří s vlastním majetkem.

2.       Zdroji majetku jsou zejména:

1.       dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

2.       výnosy s poskytovaných služeb,

3.       členské příspěvky,

4.       dotace a granty.

3.       Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4.       Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

Čl. 10
Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací na základě rozhodnutí členské schůze
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1.       Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy.

2.       Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

3.       Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

Datum schválení Členskou schůzí: 30. 1. 2018

 

 

V Rosicích dne 30. 1. 2018

ARCHIV

Stanovy spolku
RODINNÉ CENTRUM KAŠPÁRKOV z.s.
platné 09/2015-01/2018

 

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: RODINNÉ CENTRUM KAŠPÁRKOV z.s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Žerotínovo náměstí 1, Rosice 665 01

Čl. 2
Statut spolku

Spolek:

 1. je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu,
 2. je právnickou osobou.

 Čl. 3
Účel a cíle spolku

Spolek:

 1. povede své členy a jejich rodinné příslušníky i své okolí k vzájemné úctě a toleranci,
 2. bude získávat odborné znalosti o výchově, zdraví a psychologii dětí i dospělých a tyto poznatky dále využívat k výchovné činnosti,
 3. ve své vzdělávací činnosti se zaměří především na rodiny s dětmi,
 4. považuje a bude prosazovat úlohu rodiny při výchově za nezastupitelnou a prvořadou,
 5. chce povzbuzovat obnovení odpovědného občanského postoje u svých členů,
 6. chce podporovat takový společenský vývoj, který utváří podmínky pro zdravý a svobodný život všech členů společnosti.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.3, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. vytváření prostoru pro setkávání a komunikaci rodin, rodičů a jejich dětí, především pak rodičů na rodičovské dovolené,
 2. uspokojování kulturních, vzdělávacích a sportovních potřeb členů a jejich dětí, ale i široké veřejnosti
 3. příprava dětí na pobyt v dětském kolektivu a pozdější povinnou předškolní a školní docházku,
 4. provozování rodinného centra,
 5. pomoc rodičům na rodičovské dovolené s překonáváním sociální izolace,
 6. pomoc rodičům nastupujícím do zaměstnání rozšiřováním vzdělání a dovedností,
 7. hledání nových možností a příležitostí s cílem prospět obci v místě působení sdružení,
 8. spolupráce s jinými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy,
 9. pořádání akcí pro veřejnost
 10. pořádání pobytových akcí pro rodiny s dětmi.

Čl. 4
Členství

 1. Členem spolku mohou být svéprávné zletilé fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku na svém nejbližším zasedání.
 3. Členství vzniká dnem přijetí uchazeče za člena.
 4. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě sdružení,
  2. nezaplacením členských příspěvků na dané období,
  3. úmrtím člena,
  4. u právnické osoby jejím zrušením,
  5. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  6. zánikem sdružení.
 5. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou spolku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze,
 2. volit orgány spolku,
 3. být volen do orgánů spolku,
 4. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a požadovat jejich vyřízení,
 5. aktivně se podílet na plnění cílů spolku na základě svobodného rozhodnutí.

Člen má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 3. platit členské příspěvky ve výši stanovené radou spolku,
 4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze,
 2. rada spolku

Čl. 7
Členská schůze

Členská schůze:

 1. je nejvyšším orgánem spolku,
 2. je tvořena všemi členy spolku,
 3. je svolávána radou spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Oznámení je provedeno prostřednictvím vývěsky a e-mailové zprávy,
 4. je svolávána radou spolku vždy, když o to radu písemně požádá nejméně třetina členů spolku,
 5. plní zejména tyto úkoly:
  1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
  2. schvaluje výroční zprávu spolku, roční závěrku hospodaření a rozpočet období,
  3. volí členy rady spolku
  4. rozhoduje o vyloučení člena,
  5. rozhoduje o zrušení spolku,
 6. je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů,
 7. rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku.

Čl. 8
Rada spolku

Rada spolku:

 1. je statutárním orgánem spolku – kterýkoliv člen spolku může samostatně zastupovat spolek navenek a jednat jménem spolku v plném rozsahu,
 2. je nejvyšším orgánem spolku
 3. písemným pověřením opravňuje jednat jménem spolku jakéhokoliv člena spolku,
 4. je výkonným orgánem spolku – za svou činnost odpovídá členské schůzi,
 5. řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze,
 6. je volena členskou schůzí na základě návrhu některého ze členů spolku, funkčním obdobím je 1 rok,
 7. má nejméně 3 členy,
 8. je svolávána pověřeným členem rady nejméně 1 ročně prostřednictvím e-mailové pozvánky,
 9. je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 10. rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 11. přebírá pravomoci členské schůze, jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 1 měsíce nesejde usnášeníschopná členská schůze.

Čl. 9
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. výnosy s poskytovaných služeb,
  3. členské příspěvky,
  4. dotace a granty.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. 10
Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací na základě rozhodnutí členské schůze
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy.
 2. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
 3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Datum schválení Členskou schůzí: 29.9.2015

V Rosicích dne 29. 9. 2015

Lucie Šímová

Člen Rady spolku